Wedstrijden | English version

Wedstrijdverslag

Een wedstrijdverslag is opgebouwd uit een aantal gebeurtenissen en een aantal standaard statistieken. Hieronder worden ze per onderdeel behandeld.

Opening

Bij het openen van een wedstrijd komen staan er bovenaan een aantal gegevens:

 • Datum
 • MatchID
 • Stadion
 • Toeschouwers
 • Weer (in vorm van een tekening, bijvoorbeeld een wolk)

Dan komt vervolgens het wedstrijdverslag:
Als eerste komt er een zin in beeld met een opmerking over het weer waarbij wordt vermeld hoeveel bezoekers op de wedstrijd af zijn gekomen. Vervolgens komen de formatie en de spelers van het thuisteam. Daarna volgt die informatie voor het uitteam. Tenslotte wordt er aangegeven of een team een tactiek speelt en of er sprake is van onderschatting.

Walk-over

Als 1 van beide ploegen minder dan 9 spelers in zijn team heeft, zal hij een Walk-over veroorzaken. Dit kan alleen gebeuren als het team daadwerkelijk minder dan 9 spelers heeft en geen geldige standaard opstelling heeft. Geef je geen geldige opstelling in en heb je geen geldige standaardopstelling, worden automatisch spelers in het veld gezet in een 4-4-2 formatie. Hierbij wordt de keeper de speler met het laagste spelersID, vervolgens wordt de linkervleugelverdediger gekozen met het 1 na laagste spelersID, etc. Je kunt geen order ingeven met minder dan 9 spelers in het veld, dus de kans op een walk-over is vrij klein.
Als beide teams minder dan 9 spelers hebben, zal de wedstrijd in 0-0 eindigen. In een bekerwedstrijd zal het bezoekende team naar de volgende ronde gaan.

Verkochte plaatsen

Bij de wedstrijdverslagen van een thuiswedstrijd zul je per soort plaats het aantal verkochte plaatsen zien. Dit is niet zichtbaar bij uitwedstrijden of een wedstrijd van twee andere teams.

Supporterstatistieken

Als je HT-supporter hebt dan zul je ook nog een kopje supporterstatistieken in dit rijtje zien. Hieronder staat een link "onderlinge ontmoetingen". Via die link zul je verwezen worden naar de supporterstatistieken pagina waarin een aantal gegevens van beiden teams en hun onderlinge duels gegeven worden.

Tactiek

Als een van beide teams gekozen heeft voor een tactiek dan zal dit aan het begin van de wedstrijd vermeld worden. Dit zal de zin zijn na de opening van de wedstrijd.
Eerst zal voor het thuis team de tactiek vermeld worden en vervolgens voor het uitteam. Als er niets vermeld wordt, dan is er dus geen tactiek gekozen en wordt er normaal gespeeld.
Er zijn 6 tactieken met daarbij horende zinnen. Elke tactiek heeft voor- en nadelen. In de handleiding Tactiek valt daar meer over te lezen.

Cyclus algemeen

Hattrick deelt iedere wedstrijd van 90 minuten op in 15 cycli. Deze cycli lijken niet op de een of andere manier tijdgebonden te zijn, getuige wedstrijden waarin alle vijf cycli zich pas in de laatste minuut van een helft afspelen. Een cyclus ziet er in chronologische volgorde als volgt uit:

 • 2x SE
 • WE
 • "Normale kans"
 • Counter
 • Kaart
 • Blessure
 • Verwarring / teamXP

Speciale gebeurtenissen

Volgens de regels zijn er twee soorten speciale gebeurtenissen (Special Events, afgekort: SE's): doelgebeurtenissen en weergebeurtenissen. In het verdere vervolg zal er met SE echter slechts de doelgebeurtenissen worden bedoeld. De weergebeurtenissen worden apart uitgelegd.

De speciale gebeurtenissen zijn vaak lastig te onderscheiden van de "normale kansen". Een aantal vuistregels die het vergemakkelijken om deze events te ontdekken:

 • bij een SE wordt nooit een aanvalszijde (links/rechts/centraal) genoemd;
 • bij een SE zul je geen kwalificaties als "verkleinde de achterstand", "de gelijkmaker" of "vergrootte de voorsprong" tegenkomen;
 • bij een SE worden er geen kwalificaties aan de teams toegekend zoals "het thuisteam" of "het uit spelende team".

Het gegeven dat er per cyclus slechts 2 SE's zijn heeft geleid tot de hypothese dat alle SE's eenmaal worden berekend per wedstrijd. Vroeger zouden er namelijk precies 30 verschillende SE-events zijn, als je onderscheid maakt tussen de gemiste en gescoorde events. Er zijn echter naderhand enkele wijzigingen doorgevoerd, waardoor het er nu minder zijn.

Hiervoor pleit ook het gegeven dat van dezelfde SE wel een gescoorde en een gemiste kans in één wedstrijdverslag kunnen voorkomen, maar dat er niet tweemaal dezelfde SE gemist of gescoord kan worden. Uit grootschalige onderzoeken is bovendien gebleken dat een gescoorde SE-variant wel aan de beide teams wordt toegekend op basis van het balbezit, maar de gemiste variant niet.

Het toekennen van speciale gebeurtenissen

Bij de toekenning van een SE zijn er veel verschillende factoren van belang:

 • In de eerste plaats beschreven wij eerder reeds dat op voorhand wordt bepaald of een berekening zal volgen voor een gescoord of een gemist SE. Let wel: dit heeft verder nog niets te maken met de berekeningen van de scoorkansen zelf! In de onderstaande tabel kun je de gescoorde SE's herkennen in kolom twee, aangezien de eventkeys allen beginnen met een 1. De gemiste SE's zie je in de derde kolom (te herkennen aan een eventkey startende met een 2).
 • Vervolgens wordt gekeken of de SE-berekening ook zal plaatsvinden. Naarmate de optelsom van de hoofdvaardigheden van alle 22 posities hoger is, hoe kleiner de kans dat een SE zal plaatsvinden wordt. Bovendien zorgt iedere plaatsgevonden SE ervoor dat de kans op de volgende kleiner wordt.
 • Tot slot wordt dan nog de soort SE toegekend. Volgens de regels zijn er een aantal vaardigheden die de kans op een specifiek SE verhogen. Of het aantal specialisten een rol speelt bij de SE's die niet vaardigheidsafhankelijk zijn, of dat hiervoor een standaardkans wordt gebuikt, is niet bekend. In de onderstaande tabel staan de vaardigheden die de kans op de soort verhogen in de laatste kolom. De kolommen waarin niets staat zijn dus de SE's die qua creatiekansen niet afhankelijk zijn van een vaardigheid.
SE-soort doelpunt gemist vaardigheid
onvoorspelbaar&passen 105 205 passen
onvoorspelbaar&scoren 106 206 scoren
onvoorspelbaar&teamgenoot 108 208  
onvoorspelbaar&verdedigen 109 209 verdedigen (negatief)
snel&individueel 115 215  
snel&teamgenoot 116 216  
vermoeidheid 117 217 conditie
corner&scoren 118 218 spelhervatting
corner&koppen 119 219 spelhervatting
ervaring (positief) 135 235 ervaring (negatief)
ervaring (negatief) 136 236 ervaring
vleugel&koppen 137
237
vleugelspel
vleugel&scoren 138 vleugelspel
technisch vs koppen 139 239  

Het scoren van speciale gebeurtenissen

Nadat een Special Event is toegekend, dient te worden berekend of de gescoorde variant ook daadwerkelijk gescoord kan worden. Bij de meeste SE's zal hiervoor de scoorvaardigheid van de afmaker worden afgezet tegen de verdedigingsvaardigheden van de verdedigende speler. Onderzoek heeft hierbij uitgewezen dat dit bij voorkeur de directe concurrent is (waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de linker en rechter centrale spelers), maar hier zit een randomfactor in.

De events waarbij het koppen de scoorkans bepaalt zijn hiervan afwijkend. Voor de kopcorners geldt dat het totaal aantal koppers van het afmakende team wordt afgezet tegen het aantal koppers van de verdedigende partij. Voor de vleugel&koppen-SE's is het onduidelijk wat de scoorkans voor de verdedigende partij bepaalt. Er bestaat een vermoeden dat de vleugel&koppen-SE's altijd gemist worden als de daarbij gekozen verdediger een kopper is, maar hier bestaat veel discussie over.

Voor de gemiste SE's geldt waarschijnlijk een soortgelijk systeem, maar dient de randomfactor binnen een bepaald bereik tot aan de daadwerkelijke scoorkans zitten om te leiden tot een weergave van de gemiste SE-variant.

Weergebeurtenissen

Als het regenachtig of zonnig weer is, dan kunnen er weer gebeurtenissen (Weather Events, afgekort: WE's) ontstaan, die een positieve of negatieve invloed hebben op de vaardigheden van spelers. Net als voor SE's, geldt ook hier dat iedere WE slechts eenmaal per wedstrijd voor kan komen.
Opvallend is wel dat de negatieve WE's bij zonnig weer pas in de tweede helft kunnen ontstaan.

Onderzoek heeft aangetoond dat naarmate er meer spelers (in totaal van beide teams) met de betreffende specialiteit op het veld staan, er meer kans is op een WE voor de betreffende specialiteit. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat balbezit geen invloed heeft op het toekennen van WE's. Voor de toewijzing aan een team wordt gekeken naar de hoeveelheid spelers met de betreffende specialiteit die ieder team op het veld heeft staan.

Voorbeeld
 • team A heeft 2 krachtige spelers, 1 technische speler en 2 snelle spelers
 • team B heeft 3 krachtige spelers, 1 technische speler en 1 snelle speler
 • De kans op een krachtig WE in deze wedstrijd is het grootst (in vergelijking met de andere WE's)
 • Daarbij heeft team B de meeste kans dat een van zijn spelers de krachtige WE toegewezen krijgt

Voor meer informatie over het effect van een WE, zie de handleiding specialiteiten.

Normale kansen

De meeste goals vallen uit de zogenaamde normale kansen. Deze kansen worden bijna geheel gebaseerd op de ratings die je onderaan het wedstrijdverslag tegen komt. Aangezien hier zo veel goals uit vallen, is het scoren van normale kansen voor veel managers vaak de primaire doelstelling.

Alhoewel er altijd vijftien normale kansen worden berekend (waarvan er vijf sowieso leiden tot een scoorkans), zijn ze meestal niet allemaal weergegeven in het wedstrijdrapport. Dit wordt verklaard doordat die kansen die ruim gemist worden niet in het wedstrijdrapport worden opgenomen.

Het toekennen van normale kansen

De normale kansen worden toegekend aan de hand van de middenveldratings van beide teams. Het is een misvatting dat het balbezitpercentage een correcte weergave is van de kans dat je een normale kans krijgt toegewezen. Het balbezit wordt bepaald aan de hand van de volgende formule:

[middenveld team A] / ( [middenveld team A] + [middenveld team B] )

Het toekennen van kansen aan teams gebeurt op grond van een machtsfunctie van dit balbezit.

Verschillende onderzoeken hebben de formule achter deze kans weten te achterhalen tot:

[balbezit team A]^X / ([balbezit team A]^X + [balbezit team B]^X)

Het getal dat achter de onbekende X zit, wordt doorgaans geschat tussen 2,7 en 3,0. Dit betekent dat je bij een balbezitpercentage van 57% al gemiddeld zo'n zeven van de tien kansen zult krijgen.

Soorten normale kansen

Er zijn twee soorten normale kansen: exclusieve kansen en niet exclusieve kansen.

Exclusieve kansen zijn kansen waarbij slechts één van beide teams de normale kans toegewezen kan krijgen. Als dit team de kans niet krijgt, dan komt de kans te vervallen. Hiervan krijgt ieder team er 5 per wedstrijd.

Niet exclusieve kansen zijn kansen waarbij de berekening in feite voor beide teams tegelijk wordt gedaan. Deze kansen komen dus nooit te vervallen. Hiervan zijn er in totaal 5 per wedstrijd.

Het bepalen van de aanvalssector bij normale kansen

Daarnaast dient ook te worden bepaald welke aanvals- en verdedigingsratings tegenover elkaar moeten worden gezet om de scoorkansen te kunnen gaan bepalen. Er zijn in principe vier verschillende soorten aanvalssectoren: linkeraanvallen, rechteraanvallen, centrale aanvallen en spelhervattingen. Daarbij kan de laatste categorie weer onderverdeeld worden in drie subcategorieën: penalty's, directe vrije trappen en indirecte vrije trappen. Als er geen gebruik wordt gemaakt van tactieken die de verdeling over deze aanvalssectoren beïnvloeden, dan bestaat gemiddeld ongeveer:

 • 25% van alle aanvallen uit aanvallen over de linkerflank
 • 35% van alle aanvallen uit aanvallen door het centrum
 • 25% van alle aanvallen uit aanvallen over de rechterflank
 • 15% van alle aanvallen uit spelhervattingen

Let hierbij overigens op dat bijvoorbeeld de linkeraanval wordt verdedigd door de rechterverdediging.

Het scoren van normale kansen

Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling om te scoren uit deze normale kansen. Zoals eerder beschreven is, wordt dit bepaald aan de hand van de aanvals- en verdedigingsratings van de betreffende sectoren. Net als met de verdeling van de normale kansen wordt dit niet bepaald aan de hand van een simpele kale formule op basis van deze ratings. Onderzoeken hebben uitgewezen dat de scoringskans wordt bepaald aan de hand van de volgende formule:

[aanval team A] ^ Y / ( [aanval team A] ^ Y + [verdediging team B] ^ Y )

Het getal dat achter de onbekende Y zit, wordt doorgaans geschat tussen 2,7 en 3,5. Let hierbij overigens op dat de ratings onderaan het wedstrijdrapport slechts een gemiddelde vormen over de hele wedstrijd. Wissels, weather events, blessures, verwarring, terugtrekken van teams, conditieverval etc. kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op een zeker moment in de wedstrijd, die je (haast) niet uit de ratings kunt halen.

Events en hun invloed op normale kansen

 • Terugtrekking (ook wel pull back event genoemd)
  Vanaf het moment dat een team twee doelpunten voor staat, bestaat er een kans dat dit team zich terugtrekt. Dit event wordt, zodra het plaatsvindt, altijd weergegeven in het wedstrijdrapport en leidt tot een verlaging van de aanvalsratings en een verhoging van de verdedigingsratings. Na het scoren van een verschil van twee doelpunten heb je ~20% kans op dit event. De kans loopt met 20% op per extra doelpunt verschil, tot het moment dat er zes doelpunten verschil zijn (dan is de kans immers 100%).

  De aanvalsratings zullen door dit event met 20% verlaagd worden en de verdedigingsratings worden tegelijkertijd met 15% verhoogd.

 • Verwarring
  Zie hiervoor het de paragraaf verwarring.
 • Onderschatting
  Wanneer je een competitiematch speelt tegen een team dat lager dan jou staat in het klassement is er een kans op onderschatting. Binnen de eerste drie speeldagen zullen je spelers nooit je tegenstander onderschatten. Ook bij een MOTS of wanneer je zelfvertrouwen behoorlijk is of lager zullen je spelers hun tegenstander nooit onderschatten.

  Als er een kans is op onderschatting dan wordt die bepaald door meerdere factoren: de hoogte van je zelfvertrouwen, het verschil in positie in het klassement tussen de 2 teams en je ingesteldheid (bij PIC is de kans wat groter dan bij PIN).
  Als onderschatting effectief plaatsvindt (dit wordt dan altijd helemaal aan het begin van het verslag vermeld) dan heeft dat enkel invloed op je middenveld. Hoe groot die invloed is hangt af van je zelfvertrouwen, je ingesteldheid en het verschil in punten tussen de 2 teams.

  Moest het zijn dat je team last heeft van onderschatting en je staat achter tijdens de rust dan zal de onderschatting verdwenen zijn aan het begin van de 2e helft. Als je tijdens de rust gelijk staat zal de onderschatting voor 2/3 verdwenen zijn en als je met slechts 1 doelpunt verschil leidt zal de onderschatting voor 1/3 verdwijnen aan het begin van de 2e helft.

Counters

Er wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen twee soorten counters:

 • counters die ontstaan dankzij het kiezen van de tactiek counter
 • counters die ontstaan ook al is er niet gekozen voor de tactiek counter

Het bestaan van deze twee categorieën betekent echter geenszins dat in het wedstrijdverslag onderscheid gemaakt kan worden tussen beide.

Counters worden net als normale kansen toegewezen aan een bepaalde aanvalssector. Het verschil is echter dat er uit een counter geen penalty's kunnen ontstaan.

Tactiekafhankelijke counters

Voor het verkrijgen van een dergelijke counter is in de eerste plaats vereist dat de daaraan voorafgaande normale kans door de tegenstander wordt gemist. Wanneer het counterteam op dat moment een lager balbezit heeft, dan kan een counter worden gecreëerd. Deze counters zouden te allen tijde worden weergegeven, aldus de regels. In theorie is het aantal counters dat een team kan krijgen beperkt tot het aantal gemiste kansen van de tegenstander. Wedstrijden met meer dan 5 counters zijn echter zeldzaam.

Let wel op dat - zoals met iedere tactiekvaardigheid - de tactiekvaardigheid alleen niets zegt. Het aantal counters zal uiteindelijk bepaald worden aan de hand van de counterratings, die worden afgezet tegen het totaal aan primaire skills van de 22 spelers.

Tactiekonafhankelijke counters

Deze counters gedragen zich voor het grootste gedeelte hetzelfde als de eerste categorie. De verschillen zijn echter:

 • er behoeft geen counter te worden gespeeld om deze counters te ontvangen
 • deze counters kun je ook krijgen als je meer middenveld hebt.

Vermoedelijk wordt hiervoor op eenzelfde manier een countervaardigheidsberekening gedaan, die echter dikwijls in totaal tot minder counters zal leiden.

Overtredingen

Iedere cyclus vindt een overtreding plaats, net zoals er iedere cyclus een "normale kans" plaatsvindt. In geval van de "normale kansen" bepaalt de scoorkans in hoeverre deze ook terug te zien is in het wedstrijdverslag. In geval van een overtreding wordt echter alleen de overtreding weergegeven wanneer het tot een kaart leidt. Er zijn twee soorten overtredingen:

 • overtredingen naar aanleiding van agressiviteit (vaak te herkennen aan woordgroepen als "zware overtreding" of "keiharde tackle")
 • overtredingen naar aanleiding van eerlijkheid (vaak te herkennen aan woorden als "spelbederf" of "onsportief")

Wanneer je onzeker bent over de soort overtreding, dan kun je dit hier nagaan.

Bij ieder "overtredingsmoment" wordt overigens niet van te voren gekeken of er sprake is van een berekening voor een agressiviteitsovertreding of een eerlijkheidsovertreding. In plaats daarvan wordt er eerst gekeken of er een kaart wordt gegeven voor agressiviteit. Pas wanneer dit niet het geval is zal er een berekening volgen of er dan wel een kaart wordt gegeven voor eerlijkheid.

Agressiviteit

Hoe hoger het getal, hoe slechter de eigenschap.

 • 0. Rustig
 • 1. Kalm
 • 2. Evenwichtig
 • 3. Temperamentvol
 • 4. Opvliegend
 • 5. Instabiel

(let hierbij op dat er naar alle waarschijnlijkheid ook hier cijfers achter de komma zijn, hetgeen betekent dat "rustig" alle numerieke waardes vanaf 0,00 tot 1,00 kunnen zijn)

De kans dat een kaart wordt getrokken is afhankelijk van de hoogte van de agressiviteit van de agressor ten opzichte van de agressiviteit van de directe opponent. Hierbij geldt dat naarmate het verschil in agressiviteit groter is, de kans op een kaart ook groter wordt.

De kans op een kaart kan daarnaast worden verkleind door een hoge(re) mate van ervarenheid.

Voor meer informatie, zie ook: kaarten.

Eerlijkheid

Hoe hoger het getal, hoe slechter de eigenschap.

 • 0. Goudeerlijk
 • 1. Rechtvaardig
 • 2. Oprecht
 • 3. Eerlijk
 • 4. Oneerlijk
 • 5. Berucht

(let hierbij op dat er naar alle waarschijnlijkheid ook hier cijfers achter de komma zijn, hetgeen betekent dat "rechtvaardig" alle numerieke waardes vanaf 0,00 tot 1,00 kunnen zijn)

De kans dat een kaart wordt getrokken is afhankelijk van de hoogte van de oneerlijkheid van de overtreder ten opzichte van de oneerlijkheid van een opponent (bij voorkeur de directe opponent). Hierbij geldt dat naarmate het verschil in eerlijkheid groter is, de kans op een kaart ook groter wordt.

De kans op een kaart kan daarnaast worden verkleind door een hoge(re) mate van ervarenheid.

Voor meer informatie, zie ook: kaarten.

Blessures

Iedere cyclus bestaat er een kans op een blessure. Gelukkig leidt slechts een klein gedeelte van deze berekeningen doorgaans tot een blessure.

Lengte

Qua blessures kunnen we in eerste instantie een onderscheid maken naar lengte:

 • De pleister is de kortste blessure en daarmee is het mogelijk een wedstrijd (uit) te spelen, de speler zal tot 10% slechter spelen dan wanneer hij geen blessure zou hebben gehad.
 • De blessure die ertoe leidt dat de speler van het veld wordt gedragen en indien mogelijk er een vervanger het veld op zal komen.

Zit er nog een wisselspeler op de bank voor de positie waarop de blessure is gebeurd, dan zal deze op het veld komen, tenzij er al drie maal gewisseld werd. Is er geen wisselspeler meer beschikbaar voor die positie, dan zal er gewisseld worden in de volgorde uit de tabel hieronder:

Blessure 1e wissel 2e wissel 3e wissel 4e wissel 5e wissel
Keeper Keeper Verdediger Middenvelder Vleugelspeler Aanvaller
Verdediger Verdediger Middenvelder Vleugelspeler Aanvaller Keeper
Middenveler Middenvelder Verdediger Vleugelspeler Aanvaller Keeper
Vleugelspeler Vleugelspeler Aanvaller Middenvelder Verdediger Keeper
Aanvaller Aanvaller Vleugelspeler Middenvelder Verdediger Keeper

Als er bijvoorbeeld een aanvaller geblesseerd raakt en er zit geen aanvaller (meer) op de bank, zal dus de reserve vleugelspeler op het veld komen.

Over het berekenen en/of voorspellen van de lengte van een blessure kun je hier meer vinden.

Soorten blessures

In de wedstrijd hebben we ook nog twee soorten blessures:

 • Blessures die ontstaan na een kaart vanwege agressie (ook wel agressiviteitsblessures genoemd). Onder de handleiding blessurezinnen onder de eventskey's 94, 95 en 96 is terug te vinden waaraan je deze blessures in het wedstrijdverslag herkent.
  Deze blessures komen veelvuldig voor. Uit een grote steekproef is gebleken dat na een kaart wegens agressie ongeveer 35% kans op deze blessure is.
  De blessure is altijd voor het andere team dan het team dat de kaart ontving.
 • Overige blessures (ook wel trainingsblessures genoemd). Deze blessures kunnen altijd ontstaan, zelfs na een kaart wegens agressie. Vooralsnog is niets te zeggen aan de hand waarvan het team wordt bepaald waarvoor de blessurekans wordt berekend. Onder de handleiding blessurezinnen onder de eventskey's 90, 91, 92 en 93 is terug te vinden waaraan je deze blessures in het wedstrijdverslag herkent. Deze trainingsblessures kunnen pas plaatsvinden als er in dezelfde cyclus geen agressiviteitsblessure is vergeven.

Blessures vermijden

De kans op een blessure kun je verkleinen door:

 • een lager niveau assistenten aan te nemen;
 • een hoger niveau arts aan te nemen;
 • een lagere trainingsintensiteit in te stellen;
 • agressievere spelers op te stellen (hierdoor verklein je namelijk de kans dat je tegenstander een kaart wegens agressiviteit krijgt en dus verklein je de relatief grote kans op een agressiviteitsblessure);
 • minder agressieve tegenstanders uit te zoeken voor oefenwedstrijden;
 • jouw agressievere spelers te plaatsen als directe opponent van de agressievere spelers van je tegenstander.

Organisatie

Er zijn twee soorten events die de organisatie van je team kunnen doen dalen: verwarring en het teamXP-event.
Wanneer de organisatie daalt, zullen alle ratings de negatieve gevolgen hiervan ervaren. Het is een onjuiste aanname dat slechts de middenveldratings zullen achteruitgaan, dit geldt namelijk ook voor de verdedigings- en aanvalsratings.
Wanneer het organisatieniveau daalt door één van deze events, dan zal dit altijd worden vermeld in het wedstrijdverslag.

Verwarring

Verwarring kan ontstaan wanneer je onvoldoende opstellingservaring in een bepaalde opstelling hebt. Je kunt desondanks geen last krijgen van verwarring ondanks dat je opstellingservaring goed (laag) is of nog minder, door een hoge totale spelerservaring. Hoge spelerservaring is echter geen garantie meer dat verwarring niet op zal treden. Spelerservaring hoger dan uitstekend, geeft dus geen garantie op geen verwarring.

Organisatie Min Max
Goed 1% 5%
Redelijk 6% 10%
Matig 11% 17%
Zwak 18% 24%
Slecht 25% 34%
Waardeloos 35% 47%
Rampzalig 48% 71%

Er wordt te allen tijde gemeld hoeveel het organisatieniveau terugloopt. De tabel rechts geeft aan hoe groot de penalty op de ratings procentueel gezien is.

Wanneer verwarring is opgetreden in de eerste helft zal de trainer altijd met de spelers praten in de rust, waardoor de organisatie bij aanvang van de tweede helft zal verbeteren.

Overigens wordt voor beide teams in iedere cyclus berekend of er verwarring zal optreden. Het kan dus dat beide teams in dezelfde cyclus te maken krijgen met verwarring. Eerst zal dit voor het thuisteam worden berekend en vervolgens voor het uitteam.

TeamXP-event

Alleen in bekerwedstrijden en kwalificatiewedstrijden kan het TeamXP-event plaatsvinden. Naarmate de beker vordert wordt de kans op dit event steeds groter. De grootte van die kans ligt vast en wordt niet beïnvloed door beide teams. Het TeamXP-event zal altijd plaatsvinden op het einde van de 7e cyclus, hiervoor mag op dat moment het verschil niet groter dan een enkel doelpunt zijn.

Als het teamXP-event plaatsvindt, dan wordt het wedstrijdverslag "gepauzeerd" tot de 70e minuut, zolang deze nog niet verstreken is. Het team met de minste totale spelerservaring zal dan een verlies aan organisatie bemerken, hetgeen ook altijd wordt weergegeven in het wedstrijdverslag. De hoogte van dit verlies wordt bepaald aan de hand van het verschil in ervaring tussen beide teams.

Verlenging

In bekerwedstrijden en kwalificatiewedstrijden moet er verlengd worden als de stand na 90 minuten nog gelijk is. De verlenging zal direct na de 90 minuten plaatsvinden.
Gedurende de verlenging kunnen drie extra volledige cycli worden gecreëerd. Hierdoor zou het theoretisch mogelijk moeten zijn (als we de eerdere SE-hypothese volgen) dat twee dezelfde SE-events toch gecreëerd worden, maar in de praktijk is dit (nog) niet bekend.

Strafschoppenserie

Als er ook na de verlenging geen winnaar is dan vindt er een strafschoppenserie plaats. Er worden bij beide teams om en om 5 penalty's genomen. Als er na deze reeks een winnaar bekend is dan zal de wedstrijd eindigen. Als er geen winnaar is na 5 strafschoppen elk dan nemen beide teams om en om een strafschop tot er een winnaar is. Dan wordt ook de wedstrijd afgerond.

Toss

Op het moment dat er ook na de penaltyreeks (22 strafschoppen per team) geen winnaar is zal de scheidsrechter aangeven te tossen. De toss bepaalt dan de winnaar. De winnaar wordt bekend gemaakt en ook hier zal de wedstrijd afgerond worden.